homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นาย ดวงดี โชติสุภาพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
92

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโครงงาน ง33101 ภาคเรียนที่ 1/2554 โรงเรียนภูเขียว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)