เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

928-121,928-131, 928-161

เกี่ยวกับชั้นเรียน

928-121 ปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1

(Computer Laboratory For E-commerce 1)

ปฏิบัติการเขียน web และทำโครงสร้าง CSSด้วยโปรแกรมช่วยเขียนเว็บ ปฏิบัติการในหัวข้อทางระบ บสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนรายวิชาชีพในกลุ่มวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดสอนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

Computer laboratory in topics related to business information system to strengthen knowledge in courses designing for the major of E-commerce and being available in 2nd semester of 2nd year

928-131 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1

(Computer Laboratory For Business Information 1)

ปฏิบัติการเขียน web และทำโครงสร้าง CSSด้วยโปรแกรมช่วยเขียนเว็บ ปฏิบัติการในหัวข้อทางระบ บสารสนเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนรายวิชาชีพในกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ที่เปิดสอนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

Computer laboratory in topics related to business information system to strengthen knowledge in courses designing for the major of business information system and being available in 2ndsemester of 2nd year


928-161 ปฏิบัติการธุรกิจสารสนเทศ 1

(Computer Laboratory For Information Media Business I)

ปฏิบัติการเขียน web และทำโครงสร้าง CSSด้วยโปรแกรมช่วยเขียนเว็บ ปฏิบัติการในหัวข้อทางระบบ สารสนเทศเพื่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนรายวิชาชีพในกลุ่มวิชาธุรกิจสารสนเทศ ที่เปิดสอนในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

Computer laboratory in topics related to business information system to strengthen knowledge in courses designing for the major of information media system and being available in 2 nd semester of 2nd year