ETI 1103 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอบข่าย ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจน การอ่านและแปลข้อความในสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ