เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 1103 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ขอบข่าย ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศัพท์เฉพาะทางเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจน การอ่านและแปลข้อความในสื่อสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ