เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล (Sect.01s) ภาคพิเศษ ... ภาคเรียนที่ 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับมวลชน (Mass Education)  การศึกษาตามอัธยาศัย  การจัดการศึกษาโดยผ่านระบบสื่อทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ  การใช้เครือข่ายสากล (Internet) ในการสืบค้น  การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน  การส่งและดาวน์โหลดข้อมูล  เทคโนโลยีสำหรับการศึกษาทางไกล