home930-203 Tourism Resource and Tourism Potential Section 02
person
930-203 Tourism Resource and Tourism Potential Section 02

ผู้สอน
กมลวัณย์ โมราศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
930-203 Tourism Resource and Tourism Potential Section 02

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9220

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

(ภาษาไทย) ความหมาย ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว หลักการและแนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยว หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การฝึกภาคสนาม

(ภาษาอังกฤษ) Definition, types of tourism resources, types of tourism activities, principles and process of natural and cultural resource management, tourism resources conservation, potential assessment, law and regulations, field tripClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)