homeโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/3
person
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/3

ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9224

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/3

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

สพม.34


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)