ง30212 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ง30212 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (ม.4/1-4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต