เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง30212 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.4/4

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

ง30212 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (ม.4/1-4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เวลาเรียน  40  ชั่วโมง    จำนวน  1.0 หน่วยกิต