ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4/6-2/56

คำอธิบายชั้นเรียน

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(พื้นฐาน)