ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4/6-2/56

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(พื้นฐาน)