มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าเรียนเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7