การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ ๔