homeการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556
personperson_add
การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556

ผู้สอน
นาย วิบูลย์ แมนสถิตย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9248

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลเชิงปรัวิตศาสตร์ท้องถิ่นในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ของนิสิต ชั้นปีที่  ๔ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)