ผู้สอน
นาย วิบูลย์ แมนสถิตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9248

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลเชิงปรัวิตศาสตร์ท้องถิ่นในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ของนิสิต ชั้นปีที่  ๔ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖