การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลเชิงปรัวิตศาสตร์ท้องถิ่นในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ของนิสิต ชั้นปีที่  ๔ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖