homeการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556
person
การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556

ผู้สอน
นาย วิบูลย์ แมนสถิตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9248

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษาเรียนรู้แหล่งข้อมูลเชิงปรัวิตศาสตร์ท้องถิ่นในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ของนิสิต ชั้นปีที่  ๔ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)