homeภาษาไทย
person
ภาษาไทย

ผู้สอน
นาย กิตติคุณ ภูลายยาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย

Class ID
9249

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทย Thai  Language  รหัส GE3019  ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)