ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย Thai  Language  รหัส GE3019  ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง พูด  อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้