เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

931-331 International Financial Management

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการและระบบแนวคิดเงินตราต่างประเทศตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ การบริหารการเงินภายใต้ภาวการณ์แปรผันของอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจโลก การเงินเพื่อการนำเข้า-ส่งออก และสถาบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินระหว่างประเทศ