home931-331 International Financial Management
personperson_add
931-331 International Financial Management

ผู้สอน
จิรยุุทธ์ จันทนพันธ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
931-331 International Financial Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9253

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและระบบแนวคิดเงินตราต่างประเทศตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ การบริหารการเงินภายใต้ภาวการณ์แปรผันของอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจโลก การเงินเพื่อการนำเข้า-ส่งออก และสถาบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินระหว่างประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)