931-331 International Financial Management

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและระบบแนวคิดเงินตราต่างประเทศตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา เศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ การบริหารการเงินภายใต้ภาวการณ์แปรผันของอัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจโลก การเงินเพื่อการนำเข้า-ส่งออก และสถาบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินระหว่างประเทศ