ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ