ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ