ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ