เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ บทบาทและความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ต่อการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน กระบวนการจัดการทางด้านธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีจริยธรรม สร้างสรรค์ และปลอดภัย