homePhysics 6 ว1
personperson_add
Physics 6 ว1

ผู้สอน
person
นางสาว ปิยพร วิเศษนคร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Physics 6 ว1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9266

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนสำหรับเรียนวิชาฟิสิกส์ 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)