home1/2 การท่องเที่ยว (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)
person
1/2 การท่องเที่ยว (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2 การท่องเที่ยว (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9267

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)