home1/2 การท่องเที่ยว (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)
personperson_add
1/2 การท่องเที่ยว (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)

ผู้สอน
นางสาว สาวิณี บุญผลึก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/2 การท่องเที่ยว (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9267

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)