1/2 การท่องเที่ยว (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)

คำอธิบายชั้นเรียน

 (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ)