home460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)
personperson_add
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

ผู้สอน
ณัฐพล เจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9271

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

460-106 Principle of Business Management (เทอม 2 ปี 2556)

Section 03 (สำหรับนัศึกษาสาขา MICE Management)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)