เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

460-106 Principle of Business Management (เทอม 2 ปี 2556)

Section 03 (สำหรับนัศึกษาสาขา MICE Management)