home460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)
person
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

ผู้สอน
ณัฐพล เจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9271

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

460-106 Principle of Business Management (เทอม 2 ปี 2556)

Section 03 (สำหรับนัศึกษาสาขา MICE Management)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)