460-106 หลักการจัดการธุรกิจ (Principles of Business Management)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

460-106 Principle of Business Management (เทอม 2 ปี 2556)

Section 03 (สำหรับนัศึกษาสาขา MICE Management)