เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

K.S.W.2/56_Physics5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

         ชั้นเรียน  " K.S.W.2/56_Physics5   เป็นเครื่องมือหนึ่ง   เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (วิทย์-คณิตฯ) โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  (สพม. 30 )  ประจำปีการศึกษา  2 / 2556  ซึ่งมี ข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้

1. ชื่อวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 รหัสวิชา  ว33205  (2.0 หน่วยกิต # 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)

2. ใช้ข้อมูลจากชั้นเรียนนี้ประกอบการวัดผลและการประเมินผล สำหรับนักเรียน ม. 6/1 - 6/3   ทั้งนี้

     นักเรียนคนอื่นนอกเหนือจากนี้สามารถเข้าร่วมศึกษาหาความรู้ได้แต่จะไม่ได้รับการประเมินผล

3. นักเรียนสมาชิกต้องเข้ามาศึกษา + ตอบ + บันทึกการเรียนรู้้  "ทุกวัน"