Physics 6 ว2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ 6 (ว 33217) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์ กลุ่ม 2 (ว2)

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์รุ่งวิไล  พูนศักดิ์ขจร