home723-113
person
723-113

ผู้สอน
นางสาว สุนารี บดีพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
723-113

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9288

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)