home723-113
personperson_add
723-113

ผู้สอน
person
นางสาว สุนารี บดีพงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
723-113

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9288

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)