723-113

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2