วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย นิยาม ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์