วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้สอน

นาย วิกรม วรรณสุทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9298

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย นิยาม ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.