วิศวกรรมซอฟต์แวร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย นิยาม ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์