มัธยมศึกษาปีที่ 4

ณรงค์เดช ชัยวรรณา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาไอซีทีเพื่อการสร้างสรรค์