homeม.5/6
person
ม.5/6

ผู้สอน
นาย อนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5/6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9303

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑      รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)