homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว บุศรา เต็มลักษมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9309

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงด้วยภาษา น้ำเสียง และกริยาทำทางสุภาพ หลักการอ่านออกเสียงข้อความจับใจความสำคัญ บทสนทนา สื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยชน์ชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลตนเอง กิจกรรม สถานการณ์ ชีวิตประจำวัน เทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ แสดงความต้องการ การให้และขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความคิดเห็นเรื่องที่ฟังและอ่าน กิจวัติประจำวันประสบการณ์ กิจกรรม เรื่องต่างๆ สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการฟังและอ่านเขียนวิเคราะห์ ค้นคว้าความรู้ รวบรวมข้อมูล สำคัญจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ใช้ในสถานการณ์จริงและ  จำลองในห้องเรียน สถานศึกษา การศึกษาต่อการประกอบอาชีพ

 โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสารการสืบค้นหาความรู้ การค้นคว้าข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความคิดเข้าใจ มีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ และ รักความเป็นไทยรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)