homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นางสาว บุศรา เต็มลักษมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9311

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงสื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและให้ข้อมูล การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึกการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์และสถานที่อยู่ในความสนใจ

  ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่างการออกเสียงประโยคการลำดับคำถามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

  ศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

  ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง การสืบค้น การค้นคว้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและสังคม

  โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานตัวชี้วัดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)