เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงสื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและให้ข้อมูล การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึกการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์และสถานที่อยู่ในความสนใจ

  ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับภาษา น้ำเสียง กิริยาท่าทาง ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือนความแตกต่างการออกเสียงประโยคการลำดับคำถามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

  ศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสรุปและการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

  ศึกษาการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง การสืบค้น การค้นคว้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและสังคม

  โดยใช้กระบวนการทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การสื่อสาร การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสาร เห็นคุณค่าและประโยชน์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์รักความเป็นไทย ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานตัวชี้วัด