ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานพื้นฐานอาชีพฯ