เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

438-101 Religious Paths ภาคการศึกษาที่ 2/56 (กลุ่ม 02)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา 

  หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ