438-101 Religious Paths ภาคการศึกษาที่ 2/56 (กลุ่ม 02)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 

  หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ