1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการกับปัญหาต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือเน้นการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ(System Approach) ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจที่เหมาะสมหรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสม