เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการกับปัญหาต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือเน้นการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ(System Approach) ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจที่เหมาะสมหรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสม