home1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556
personperson_add
1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1201 202 Models and Application in Management Science 2/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9323

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการจัดการกับปัญหาต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือเน้นการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบ(System Approach) ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายของการตัดสินใจที่เหมาะสมหรือกำหนดนโยบายที่เหมาะสมClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)