เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Aquatic Animal Genetics and Improvement 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

บทบาทของวิชาพันธุศาสตร์ต่อการประมง การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพในสัตว์น้ำ ลักษณะปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การผสมเลือดชิด พันธุศาสตร์ประชากรและการประยุกต์ใช้ เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์โดยการจัดชุมโครโมโซม เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ในการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม