ผู้สอน
ปาริชาต นิลวิเชียร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Aquatic Animal Genetics and Improvement 1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9325

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

บทบาทของวิชาพันธุศาสตร์ต่อการประมง การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพในสัตว์น้ำ ลักษณะปริมาณและการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ การผสมเลือดชิด พันธุศาสตร์ประชากรและการประยุกต์ใช้ เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์โดยการจัดชุมโครโมโซม เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ในการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรม