homeหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร 2-2556
person
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร 2-2556

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร 2-2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9326

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิด  หลักการเขียนโปรแกรม  องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง  เช่น ตัวแปรค่าคงที่  เครื่องหมายกระทำการนิพจน์  ฟังก์ชั่น เป็นต้น  ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ  โครงสร้างข้อมูลแบบเอร์เรย์  โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ  การเลือกการวนซ้ำข้อมูล  การสร้างโปรแกรมย่อย  การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและการอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)