ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเกษตร 2-2556


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9326

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด  หลักการเขียนโปรแกรม  องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง  เช่น ตัวแปรค่าคงที่  เครื่องหมายกระทำการนิพจน์  ฟังก์ชั่น เป็นต้น  ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ  โครงสร้างข้อมูลแบบเอร์เรย์  โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ  การเลือกการวนซ้ำข้อมูล  การสร้างโปรแกรมย่อย  การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและการอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์  ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร