2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2


ผู้สอน
นาย ปรีชา มณีรัตนโชติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

รหัสวิชา
933

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง เลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความน่าจะเป็น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books