เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง เลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความน่าจะเป็น