2000-1520 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง เลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและความน่าจะเป็น