เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูทะเบียน วัดผล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับพัฒนาศักยภาพครูทะเบียน-วัดผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6