ครูทะเบียน วัดผล

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับพัฒนาศักยภาพครูทะเบียน-วัดผล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6