การผลิตสุกร

คำอธิบายชั้นเรียน

แหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน ตลอดทั้งการเก็บรวบรวมคะแนนในรายวิชาการผลิตสุกร ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556