การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตสัตว์เล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้เรียน และผู้สอน เพิ่มความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน