homePhysics II
person
Physics II

ผู้สอน
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Physics II

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9358

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหา: ไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น เช่น ควอนตัมฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เป็นต้น

ทักษะที่ต้องการ : ทักษะกาาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ทักษะการนำเสนอ สร้างสรรค์ผลงาน และทักษะการสอนวิทยาศาสตร์

การนำไปใช้ : สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ได้เชิงประจักษ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)