เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Physics II

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เนื้อหา: ไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น เช่น ควอนตัมฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เป็นต้น

ทักษะที่ต้องการ : ทักษะกาาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ทักษะการนำเสนอ สร้างสรรค์ผลงาน และทักษะการสอนวิทยาศาสตร์

การนำไปใช้ : สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ได้เชิงประจักษ์