homePhysics II
personperson_add
Physics II

ผู้สอน
person
นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Physics II

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9358

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหา: ไฟฟ้า แม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น เช่น ควอนตัมฟิสิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ เป็นต้น

ทักษะที่ต้องการ : ทักษะกาาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ ทักษะการนำเสนอ สร้างสรรค์ผลงาน และทักษะการสอนวิทยาศาสตร์

การนำไปใช้ : สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ได้เชิงประจักษ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)