English Grammar II

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาไวยากรณ์อังกฤษ 2 เป็นรายวิชาที่ต่อเนื่องจากรายวิชาไวยากรณ์อังกฤษ 1