เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-382 Demand and Inventory Planning

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อการวิคราะห์โซ่อุปทาน, การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในโซ่อุปทาน, การจัดการสินค้าคงคลัง, การขนส่ง, การออกแบบเครือข่าย, เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน และ การประสานงานในโซ่อุปทาน