6/1-2/56

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ง30219 โครงงานคอมพิวเตอร์