เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร M_6/4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนทุกคนและต้องสมัครในช่วงเวลาที่กำหนด