เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารM_6/6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนทุกคนและต้องสมัครในช่วงเวลาที่กำหนด