เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 รหัสวิชา ง31102 ม.4 จำนวน 1.0 หน่วย 40 คาบ