วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 รหัสวิชา ง31102 ม.4 จำนวน 1.0 หน่วย 40 คาบ