460-346: การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

คำอธิบายชั้นเรียน

                                   โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การออกแบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน และการประสานงานในโซ่อุปทาน