เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-346: การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

                                   โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทาน การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง การออกแบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทาน และการประสานงานในโซ่อุปทาน