วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ปวช.1/1 ท่องเที่ยว)

คำอธิบายชั้นเรียน

----------