วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (ปวช.1/1 ท่องเที่ยว)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

----------