homeภาษาอังกฤษ อ31102 มัธยมศึกษาปีที่ 4
person
ภาษาอังกฤษ อ31102 มัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย ปิยะ แก้วหลวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ อ31102 มัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9384

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  1. คำอธิบายรายวิชา

อ 31102 ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่  2  เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เข้าใจ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด  คำสั่ง  คำขอร้อง คำแนะนำ  ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร  บทความ  สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน อาหาร สิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสร้างความความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย  แลกเปลี่ยนความรู้  และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ  เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี  สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆ  แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง  สามารถนำเสนอข้อมูล  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็น  เจรจาโน้มน้าวต่อรองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่นด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนำเสนอบทกวีหรือบทละครสั้นโดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบและนำความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน

รหัสตัวชี้วัด  ต. 1.1 ม .4/1,ม .4/3 ,ม .4/4 

    ต. 1.2 ม .4/1, ม .4/3 

  ต. 1.3 ม .4/1, ม .4/2 

  ต. 1.4 ม .4/1 

  ต. 2.1 ม .4/1, ม .4/3 

  ต. 3.1 ม .4/1 

  ต. 4.2 ม .4/1,ม .4/2 

รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)