Tajweed

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในด้านวิชาหลักของอิสลามศึกษาและเป็นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้การปรับปรุงรายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ในการอ่านอัลกุรอานตามกฎตัจวีดได้ถูกต้อง