วิชาสังคมศึกษา ส23102 ชั้น ม.3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นม.3