home425-101 Man&C.H. 2/2556
personperson_add
425-101 Man&C.H. 2/2556

ผู้สอน
ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
425-101 Man&C.H. 2/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9392

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้เรียนวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)