425-101 Man&C.H. 2/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้เรียนวิชา 425-101 มนุษย์กับมรดกทางอารยธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556