Printciples of arts research


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Printciples of arts research

รหัสวิชา
940

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมฯ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books