Printciples of arts research

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมฯ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่